Zajrzyj do nas TUTAJ

JEDYNKOWY
Zajrzyj tutaj
Zobaczysz... polubisz!

iDziennik

65. lecie JEDYNKI

Witaj w naszej szkole Zajęcia sportowe Standardy egzaminacyjne
Standardy egzaminacyjne PDF Drukuj
czwartek, 19 stycznia 2012 10:02
szostoklasista 11

Standardy wymagań są normą wiedzy i umiejętności, ustaloną i ogłoszoną przez Ministra Edukacji  Narodowej, wyznaczającą zakres oraz stopień trudności zadań egzaminacyjnych.

Na pewno każdy z was chciałby wiedzieć, co powinien umieć, by kończąc szóstą klasę jak najlepiej napisać sprawdzian. Specjalnie dla was przygotowaliśmy objaśnienia standardów wymagań. Warto je przeczytać. Niektóre wymienione pojęcia rozumiecie już dzisiaj. Pozostałe poznacie w trakcie.

 

 gif 4

CZYTANIE

Uczeń odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową  i postawę obywatelską):
• Źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa  kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki,  polskie pieśni patriotyczne,
• teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej — polskiej i oświatowej,
• teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,
• proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy,
• przedstawienia teatralne i filmy,
• przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby — rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia  dosłowne i odkrywa sensy przenośne.

gif 11Teksty kultury to nie tylko powieści, opowiadania, wiersze. To także artykuły w gazetach, instrukcje, przepisy, tabele, notatki, wykresy. To również dzieła sztuki oglądane na wystawie lub w muzeum, różne zabytki, przedstawienia teatralne i filmy widziane w kinie lub telewizji; a także audycje radiowe. Niektóre teksty kultury przemawiają wprost, inne zrozumiesz dopiero, gdy odszukasz ukryte w nich znaczenia. Potrafisz te teksty odczytywać — rozumiesz ich treść; czyli wiesz, o czym mówią. Umiesz  także odróżniać różne teksty.

Uczeń określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:

• rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm,
• posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rytm, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, poezja; oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą.

gif 11Do zrozumienia niektórych tekstów konieczna jest znajomość pojęć i terminów, czyli specjalnych wyrazów i wyrażeń opisujących świat literatury i sztuki. Kiedy ktoś, omawiając tekst, używa pojęć, rozumiesz je. Sam natomiast potrafisz umiejętnie posługiwać się w swoich wypowiedziach wymienionymi terminami.

Uczeń rozumie znaczenia podstawowych symboli  występujących w instrukcjach i opisach:
• diagramów, 
• map,
• planów,
• schematów,
• rysunków.
gif 11Na mapach, planach, schematach,  diagramach i innych rysunkach, a także w załączonych do nich opisach czy instrukcjach, występują różne znaki. Potrafisz odnaleźć potrzebną informację, ponieważ te znaki rozumiesz i umiesz odczytać ich znaczenie.

Uczeń odczytuje dane z:
• tekstu źródłowego,
• tabeli,
• wykresu,
• mapy,
• planu,
• diagramu
oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

gif 11Przeglądając mapy, tabele, różne rysunki lub czytając teksty, zauważasz, że zawierają one różne szczegółowe informacje, czyli dane. Potrafisz wybrać te, które są ci potrzebne. Umiesz też  odpowiedzieć na proste pytania dotyczące wyszukanych danych.

gif 9

PISANIE

Uczeń pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami  wypowiedzi:
• opowiadaniem,
• opisem przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
• sprawozdaniem z uroczystości szkolnej, wycieczki,
• notatką w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
• kartką pocztową, listem prywatnym i oficjalnym,
• telegramem,
• zaproszeniem,
• zawiadomieniem,
• ogłoszeniem,
• instrukcją,
• przepisem.
gif 11Kiedy masz pisemnie wypowiedzieć się na zadany temat, zawsze bardzo dokładnie czytasz polecenie i piszesz o tym, czego dotyczy temat. Inaczej układasz wypowiedź, jeśli na przykład sporządzasz notatkę, inaczej, jeśli piszesz opowiadanie. W zależności od polecenia (tematu)  potrafisz swojej wypowiedzi nadać odpowiednią formę.

Uczeń formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):
• pyta i odpowiada,
• potwierdza i zaprzecza,
• poleca i prosi,
• przyrzeka i obiecuje,
• zachęca i zniechęca,
• zaprasza,
• przeprasza,
• współczuje,
• żartuje,
• wątpi,
• odmawia.
gif 11W zależności od tego, po co i do kogo mówisz, wypowiadasz się  w różny sposób. Świadomie dobierasz słowa, aby na przykład w odpowiedni sposób kogoś przeprosić, zachęcić do czegoś, coś komuś obiecać, poprosić o coś, odmówić komuś, coś potwierdzić, przyrzec, gdzieś kogoś zaprosić albo też wyrazić współczucie czy zwątpienie. Pamiętasz o tym, że w każdej z takich wypowiedzi  należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.

Uczeń buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok.1 strona formatu A4), celowo stosując środki  językowe i przestrzegając norm gramatycznych i interpunkcyjnych.

gif 11Treść twojej pisemnej wypowiedzi powinna być uporządkowana i złożona z poprawnie zbudowanych zdań. Nie zapominasz też o przecinkach, kropkach i innych znakach interpunkcyjnych, starasz się nie popełniać błędów ortograficznych.

Uczeń przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:
• przenosi informacje na oś liczbową,  chronologiczną, układ współrzędnych,
• wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku.
gif 11Tabele zawierają różne dane, które można przedstawić również w inny sposób. Potrafisz te dane przenosić na oś liczbową lub układ współrzędnych, a także na ich podstawie sporządzać diagram lub rysunek.
Uczeń dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:
• dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
• wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
• pisze czytelnie.
gif 11Starasz się pisać starannie i czytelnie. Umiesz tak rozplanować tekst, aby miał postać przejrzystą i właściwą dla danej formy wypowiedzi.

gif 2

ROZUMOWANIE

Uczeń posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:
• sytuuje je w przestrzeni,
• umieszcza daty w przedziałach czasowych,
• oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
• porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
gif 11Potrafisz ustalić: gdzie i kiedy coś się działo; co zdarzyło się wcześniej, a co później; jak długo trwało; ile czasu upłynęło między pewnymi wydarzeniami. Potrafisz też zapisywać daty i umieszczać je we właściwym okresie (erze, epoce, wieku itp.).

Uczeń przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń  i zjawisk:
• domyśla się przyczyn, przewiduje skutki  wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
• wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych  wydarzeń w historii Polski,
• wyjaśnia przyczyny i skutki zmian,  które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka.
gif 11Potrafisz wyjaśnić, dlaczego coś się wydarzyło w twoim otoczeniu, dlaczego człowiek dokonuje zmian w swoim środowisku, jak doszło do ważnych wydarzeń w historii Polski oraz co wynika z tych wszystkich zmian i wydarzeń. Niektóre zmiany w środowisku naturalnym, związane z działalnością człowieka, są niekorzystne i dlatego trzeba umieć wytłumaczyć, czym są spowodowane i jak ich uniknąć.

Uczeń określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:
• wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
• opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe.
Skutkiem działalności człowieka są między innymi zmiany warunków życia. Potrafisz podać przykłady zmian, które uważane są za ważne osiągnięcia ludzi. Część  z nich to zasługa Polaków. Najważniejsze z nich potrafisz opisać.

Uczeń wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić; wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

gif 11Gdy przedstawiasz swoje zdanie na jakiś temat, starasz się uzasadnić, dlaczego tak właśnie myślisz.  Używasz zdań potwierdzających słuszność twojej wypowiedzi.

Uczeń opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:
• wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
• prostego równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą,
• planu,
• mapy,
• prostego schematu,
• diagramu słupkowego,
• innego rysunku.
gif 11Tekst zadania zawiera  pewne informacje. Potrafisz wybrać spośród nich te, które są ci potrzebne i zapisać je w inny sposób. Możesz wykorzystać do tego liczby, litery, symbole, rysunki.

Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:
• liczb,
• figur,
• zjawisk,
• przemian,
• obiektów przyrodniczych,
• elementów środowiska,
wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je.
gif 11Na lekcjach uczysz się o liczbach i figurach geometrycznych. Dowiadujesz się stopniowo, co to jest środowisko i jakie są jego elementy. Poznajesz najważniejsze cechy różnych roślin i zwierząt. Dostrzegasz zjawiska i zmiany zachodzące w otoczeniu. Potrafisz je rozpoznawać i nazywać, wymieniać ich charakterystyczne  cechy oraz na tej podstawie wskazywać, w czym są do siebie podobne i czym się różnią.

Uczeń dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:
• opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym  spotykane w najbliższym otoczeniu,
• na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu.
gif 11Zauważasz, że niektóre zjawiska mogą się powtarzać. Umiesz je opisać, przedstawiając kolejność zachodzących zmian. Na podstawie tego przewidujesz, co może się zdarzyć. Potrafisz też sprawdzać poprawność swoich przewidywań.

Uczeń ustala sposób rozwiązania zadania  oraz prezentacji tego rozwiązania.
gif 11Gdy zastanowisz się nad zadaniem, ustalasz sposób jego rozwiązania, czyli kolejne czynności, jakie trzeba wykonać. Zapisujesz je, przedstawiając przebieg swojego rozumowania.

Uczeń analizuje otrzymane wyniki i ocenia  ich sensowność:
• porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
• sprawdza wyniki z warunkami zadania.
gif 11Po rozwiązaniu zadania sprawdzasz, czy nie pojawił się błąd. Otrzymany wynik zawsze odnosisz do treści zadania i, jeśli to możliwe, również do swoich doświadczeń.

gif 6

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Uczeń wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi.
gif 11Wiesz, gdzie znajdziesz potrzebne ci informacje i potrafisz je odszukać.

Uczeń analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera wśród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).
gif 11W telewizji, radiu, prasie można znaleźć wiele propozycji kierowanych do młodszych odbiorców. Potrafisz wybrać spośród nich te, które są potrzebne i wartościowe.

gif 3

WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

Uczeń posługuje się poznanymi terminami  do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych  w środowisku.
gif 11Za pomocą poznanego na lekcjach słownictwa potrafisz opisać to, co dzieje się w twoim środowisku.

Uczeń wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji.
gif 11Potrafisz obserwować różne zjawiska w otaczającym świecie. Wiesz jakie przyrządy mogą ci w tym pomóc. Umiesz się nimi posługiwać oraz zapisywać wyniki obserwacji.

Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące:
• długości,
• powierzchni,
• objętości,
• wagi,
• czasu,
• temperatury,
• pieniędzy.
gif 11Na pewno spotykasz się z wieloma sytuacjami, w których przydaje ci się umiejętność dokonywania obliczeń związanych z czasem, pieniędzmi, długością, powierzchnią, objętością, wagą lub temperaturą. Pomoże ci w tym umiejętność zamiany jednostek miar.

Uczeń planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora.
gif 11Przy trudniejszych obliczeniach przyda ci się kalkulator. Potrafisz zaplanować kolejność czynności i prawidłowo wykonać obliczenia.

Uczeń wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
• liczb,
• figur,
• zjawisk,
• przemian,
• obiektów przyrodniczych,
• elementów środowiska,
i stosuje je do rozwiązania problemu.
gif 11Wiedzę zdobytą w szkole umiesz zastosować w różnych sytuacjach i dzięki temu potrafisz rozwiązać wiele problemów spotykanych w życiu codziennym.

Uczeń zna zasady bezpiecznego posługiwania się  urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania  domowych urządzeń elektrycznych.
gif 11Urządzenia i narzędzia, a także środki chemiczne i leki przy nieodpowiednim użyciu mogą okazać się niebezpieczne. Potrafisz wyjaśnić i stosować reguły dotyczące obsługi tych urządzeń oraz rozpoznawać oznakowania substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

Uczeń wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne.
gif 11Po przeczytaniu instrukcji obsługi potrafisz wyjaśnić, jak bezpiecznie i sprawnie korzystać z prostego urządzenia technicznego.

Uczeń rozumie potrzebę stosowania zasad:
• higieny,
• bezpieczeństwa,
• zdrowego trybu życia,
• oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
• postępowania w środowisku przyrodniczym.
gif 11Zasady to ustalone sposoby zachowania się w jakiejś sytuacji. Znasz zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole, na drodze i w środowisku przyrodniczym. Potrafisz dbać o zdrowie i unikać zagrożeń.

szostoklasista 08 

Do góry ▲

 
Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 24 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor